O nas

Skład Zarządu

 • Beata Bienias - Prezes Zarządu
 • Łukasz Pawłowski - Sekretarz
 • Mariusz Bielewicz - Skarbnik
 • Wojciech Jankowski - Członek Zarządu
 • Radosław Ulejczyk - Członek Zarządu
 • Wiesław Labuda - Członek Zarządu

NASZE CELE

W związku z zaistniałą sytuacja związaną z budową Obwodnicy Metropolitalnej podstawowym celem stowarzyszenia jest:

 1. Obrona mieszkańców Lublewa, Bielkowa i części Kolbud, którym bez uzgodnień i konsultacji społecznych narzucono wariant pomarańczowy Obwodnicy Metropolitalnej.
 2. Współpraca ze społecznością lokalną oraz wszystkimi organizacjami i instytucjami, w celu opracowania optymalnego przebiegu Obwodnicy Metropolitalnej, który będzie uwzględniał aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Inne cele stowarzyszenia, które zamierzamy realizować w następnej kolejności to:

 1. Promocja i wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Wspieranie inicjatyw gospodarczych mieszkańców Gminy Kolbudy.
 3. Pomoc w realizacji wniosków, pomysłów i inicjatyw mieszkańców Gminy Kolbudy.
 4. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym i kulturalnym dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy Kolbudy.
 5. Pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin żyjących w trudnych warunkach społecznych i materialnych.
 6. Budowanie i podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej.

STATUT

STOWARZYSZENIA „GMINA  NASZ DOM”

(jednolity  tekst  przyjęty  uchwałą  z  dnia 25.05.2011r.

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne  

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Gmina  Nasz  Dom” w Lublewie  Gdańskim, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Lublewo  Gdańskie.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 7. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 

 

Rozdział  II

Cele i środki działania 

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 2. reprezentowanie interesów  mieszkańców  w  stosunku  do  władz  lokalnych  i  osób  trzecich,
 3. działanie  na  rzecz  zapewnienia  komfortu  życia  i  bezpieczeństwa  mieszkańców,
 4. działanie  na  rzecz  rozwoju  i  poprawy  warunków  życia  mieszkańców,
 5. ochrona  interesów  członków  Stowarzyszenia  oraz  mieszkańców,
 6. troska  o  infrastrukturę okolicy,
 7. działalność  kulturalna i oświatowo-wychowawcza, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
 8. integracja  mieszkańców,
 9. działania  na  rzecz  kształtowania  i  ochrony  środowiska,  ochrony  i  promocji  zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  mieszkańców,
 10. kształtowanie  właściwych  postaw  społecznych  dzieci  i  młodzieży  mieszkańców

 

 

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
 2. współpracę z  organami  samorządu  terytorialnego – Gmina, Starostwo itp.
 3. występowanie  do  władz  lokalnych  i  Instytucji  Administracji  Państwowej,  w  tym  sądów  w  sprawach  lokalnych
 4. finansowanie  przedsięwzięć  i  inwestycji  zaspokajających  potrzeby mieszkańców,
 5. działalność  informacyjną,
 6. organizację imprez  i  spotkań
 7. działania zmierzające do pozyskania środków finansowych i materiałów na realizację celów statutowych, w tym udział w postępowaniach w celu otrzymania grantów,
 8. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania

 

 

 

 

  Rozdział  III

  Członkostwo,  prawa  i  obowiązki  członków   

 1. Członkostwo  w  Stowarzyszeniu  jest  dobrowolne.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia  osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:
 4. zwyczajnych;
 5. wspierających;
 6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską;
 7. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
 10. Członek zwyczajny Stowarzyszenia  ma prawo:
 11. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 12. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 13. udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 14. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 15. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 16. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 17. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 18. regularnego opłacania składek.
 19. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 22. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 23. wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 24. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział  IV 
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków;
 3. Zarząd;
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji.
 7. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.
 8. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 9. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
 10. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 11. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
 12. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 13. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 15. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 16. uchwalanie zmian statutu;
 17. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 18. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 19. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 20. uchwalanie regulaminu Zarządu;
 21. uchwalanie budżetu;
 22. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 23. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 24. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 25. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 26. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 27. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 28. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 29. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 30. Zarząd składa się z Prezesa, sekretarza, skarbnika i trzech członków.
 31. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 32. Do kompetencji Zarządu należy:
 33. realizacja celów Stowarzyszenia;
 34. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 35. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 36. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 37. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 38. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 39. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 40. przyjmowanie i skreślanie członków;
 41. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 42. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 44. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
 45. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 46. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 47. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 48. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 49. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

Rozdział  V 
Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członkowskich;
 3. grantów;
 4. dotacji i ofiarności publicznej;
 5. darowizn, spadków, zapisów.
 6. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 9. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków  Zarządu.

 

 

Rozdział  VI 
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

 


Za  Stowarzyszenie  „Gmina  Nasz  Dom”  Komitet  Założycielski: